Szczegóły kontaktu

CopyMAX System - druk wielkoformatowy
Zawiła 53, 30-390 Kraków
tel: 12 262 33 33


WarunkiWspółpracy§1 Warunki ogólne

Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy CopyMAX System, a Klientem korzystającym z Zamówień przez Internet. Zamówienia mogą składać Klienci, którzy:
a) zarejestrowali się oraz otrzymali e-mailem swoje indywidualne hasło dostępu, login oraz hasło dostępu do ftp.
b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. CopyMAX System zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez CopyMAX System, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w CopyMAX System zgodę na taką formę płatności.

§2 Ceny

Ceny opublikowane w cenniku są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. CopyMAX System zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

§3 Realizacja zamówień

Zamówienie złożone składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty CopyMAX System. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, czyli nieotwierające się, niedające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a CopyMAX System informuje Klienta o tym fakcie w formie e-malia niezwłocznie po wykryciu, jednak nie później niż data realizacji zamówienia. CopyMAX System pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym formacie niż TIF, kolor CMYK w skali 1:1.

§4 Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy, nie biorąc pod uwagę dnia, w którym zostało zlecenie złożone. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie CopyMAX System przy ulicy Zawiłej 53 lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony CopyMAX System w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria sprzętu). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki - przesyłki doręczane są zazwyczaj w następnym dniu roboczym. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia czasami jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie CopyMAX System przy ul. Zawiłej 53. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) CopyMAX System może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

§5 Zlecenia expresowe

Wybrana oferta jest dostępna w trybie "ekspres". Tryb "expres" dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, nie są serwisowane ani uszkodzone. Praca w trybie "expres" jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe, na ogół jest to jeden dzień roboczy. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy, nie biorąc pod uwagę dnia, w którym zostało zlecenie złożone. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji, z uwzględnieniem skróconych terminów realizacji zleceń ekspresowych. W przypadku niemożności zrealizowanie zlecenia ekspresowego w terminie, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.

§6 Odpowiedzialność za jakość

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez klienta. CopyMAX System nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików. CopyMAX System nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta, a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta wzorzec/odbitka próbna Matchprint .

§6 Drukowanie na materile powierzonym przez Klienta

Firma CopyMax System nie odpowiada za materiały własne klienta powierzone do druku.
Firma CopyMax System nie odpowiada za jakość wydruku na materiale przyniesionym przez klienta, w szczególności za jakość wydruku na materiale niezabezpieczonym folią ochronną.
Firma CopyMax System nie odpowiada za następstwa dalszej obróbki wydrukowanych materiałów - lakierowanie, powlekanie farbą sitową, wytłaczanie itp.
Firma CopyMax System nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wad materiału, wypadków losowych w wyniku których może nastąpić pęknięcie tworzywa, rozbicie szkła, roztarganie materiału lub inne zniszczenie powierzonego materiału.

§8 Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do CopyMAX System jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku, jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone w trakcie rejestracji klienta i dostępne tylko po podaniu indywidualnego hasła i loginu). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

§9 Płatności

Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w Internecie jest płatność gotówką przy odbiorze wydruku. Klienci mogą ubiegać się po złożeniu trzech zamówień (zapłaconych gotówką) od chwili rozpoczęcia współpracy o możliwość zapłaty przelewem. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec CopyMAX System. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo zapłaty przelewem i może być obsługiwany przez CopyMAX System wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze zamówienia. Przywrócenie możliwości płacenie przelewem za wydruki leży w gestii CopyMAX System i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie CopyMAX System przez Bank. W szczególnych przypadkach CopyMAX System może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

§10 Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym firmę CopyMAX System. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

§11 Odpowiedzialność odszkodowawcza

CopyMAX System wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

§12 Właściwość Sądu

Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla CopyMAX System.
Napisz szybką wiadomość
Jesteśmy dumni ze współpracy z:
4F Real Koral Grupa Żywiec S.A. alianz MixElectronics S.A. InterMarche
Warunki współpracy       Polityka prywatności
Wszystkie użyte na naszych stronach znaki i nazwy firmowe lub towarowe, należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie
w celach informacyjnych i podlegają ochronie | wszystkie prawa zastrzeżone - © CopyMax System 2019